38
KMS激活Windows系统方法

KMS激活Windows系统方法


复制下面所有代码,到cmd里面执行即可

#不同系统版本激活码不一样,请下翻寻找然后替换绿色的激活码slmgr.vbs -upk

slmgr.vbs -ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

slmgr.vbs -skms kms.zhujiziyuan.com                

slmgr.vbs -ato

slmgr.vbs -dlv


各版本系统KMS秘钥:

Windows Server 版本 1909、版本1903 和版本 1809

WINDOWS SERVER 版本 1909、版本1903 和版本 1809
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server StandardN2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Windows Server LTSC/LTSB 版本

Windows Server 2019

WINDOWS SERVER 2019
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2019 DatacenterWMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 StandardN69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 EssentialsWVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

WINDOWS SERVER 2016
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 EssentialsJCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows 10,所有支持的半年频道版本

WINDOWS 10,所有支持的半年频道版本
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 专业版W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业版 NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 专业工作站版NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 专业工作站版 N9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 专业教育版6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 专业教育版 NYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 教育版NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 企业版 GYYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 企业版 G N44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 LTSC/LTSB 版本

Windows 10 LTSC 2019

WINDOWS 10 LTSC 2019
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 LTSC 2019M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 企业版 N LTSC 201992NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

WINDOWS 10 LTSB 2016
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 LTSB 2016DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版 N LTSB 2016QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

WINDOWS 10 LTSB 2015
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 2015 LTSBWNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 企业版 2015 LTSB N2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

早期版本的 Windows Server

Windows Server 版本 1803

WINDOWS SERVER 版本 1803
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server StandardPTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows Server 版本 1709

WINDOWS SERVER 版本 1709
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server StandardDPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server 2012 R2

WINDOWS SERVER 2012 R2
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2012 R2 Server StandardD2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 DatacenterW3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 EssentialsKNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012

WINDOWS SERVER 2012
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2012BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 单语言版2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 特定国家/地区版4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server 标准版XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint 标准版HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint 高级版XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2008 R2

WINDOWS SERVER 2008 R2
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2008 R2 Web 版6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC 版TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 标准版YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 企业版489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 R2GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows 2008 Server

WINDOWS 2008 SERVER
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows Web Server 2008WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 标准版TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 标准版W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 企业版YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPCRCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 数据中心版22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 20084DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

早期版本的 Windows

Windows 8.1

WINDOWS 8.1
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows 8.1 专业版GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 专业版 NHMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 企业版MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 企业版 NTT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows 8

WINDOWS 8
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows 8 专业版NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 专业版 NXCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企业版32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企业版 NJMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 7

WINDOWS 7
操作系统版本KMS 客户端安装程序密钥
Windows 7 专业版FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 专业版 NMRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 专业版 EW82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 企业版33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企业版 NYDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企业版 EC29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4


这条帮助是否解决了您的问题? 已解决 未解决

提交成功!非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好! 很抱歉未能解决您的疑问。我们已收到您的反馈意见,同时会及时作出反馈处理!